Menu Close Menu

هوشیاری مامور ندامتگاه رجایی شهر کرج مانع از فرار زندانی شد

هوشیاری مامور ندامتگاه رجایی شهر کرج مانع از فرار زندانی شد

سرعت عمل به موقع پاسیار یگان حفاظت ندامتگاه مانع از فرار زندانی د ر بیمارستان شهید رجایی شهرستان کرج شد.

الله کرم عزیزی، سرپرست زندان رجایی شهر کرج گفت: پاسیار «ح - م » از نیروهای یگان حفاظت زندان زمانی که برای درمان مددجو دربیمارستان شهید رجایی کرج حضور یافت به واسطه یکی ازکارکنان بیمارستان متوجه فرار زندانی ندامتگاه کرج  که درهمان مرکز درمانی تحت  بود، شد و مددجو را حین فرار از باغ کنار بیمارستان دستگیر کرد.

وی افزود: آگاهی و سرعت عمل به موقع این مامور وظیفه شناس  نشانه هوشمندی نیروهای یگان حفاظت است.

این پاسیار  توسط مدیرکل زندان های استان البرز مورد تقدیر قرارگرفت.

هفته گذشته نیز چهارزندانی رای باز  از محدوده کارگاهی زندان کچویی شهرستان فردیس  متواری شدند که ماموران حفاظت زندان در کمتر از ۱۰ ساعت سه نفر آنانرا دستگیر کردند.

چهارزندان در استان البرز قراردارد که ۲ زندان رجایی شهر و قزلحصار زیر نظر اداره کل زندان های استان تهران و زندان های کرج و کچویی نیز زیرنظر اداره کل زندان های استان البرز اداره می شوند.

 

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران