Menu Close Menu

کشف فساد مالی در شهرداری کرج

کشف فساد مالی در شهرداری کرج

با هوشیاری دستگاههای نظارتی شهرداری کرج؛ فساد مالی یکی از پیمانکاران کشف شد.

با هوشیاری و همکاری دستگاه های نظارتی و اجرایی شهرداری کرج؛ فساد مالی پیمانکار تامین منابع انسانی کشف و از سوی مرجع قضایی در حال رسیدگی است. 

گفتنی است؛ فساد مذکور هیچگونه بار مالی برای پرسنل زیر مجموعه پیمانکار تامین نیروی انسانی نداشته و منابع در مرحله برگشت به شهرداری کرج است. 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران